GLOBALNA KONFERENCIJA:

KAKO SE SUOČITI SA NEIZVESNOSTIMA U SVE SLOŽENIJEM OKRUŽENJU?

29-30.09.2022., Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik), Hrvatska
Konferencijska brošuraInstrukcija za autorePozivno pismo

GLOBALNA KONFERENCIJA:

KAKO SE SUOČITI SA NEIZVESNOSTIMA U SVE SLOŽENIJEM OKRUŽENJU?

29-30.09.2022., Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik), Hrvatska
Conference brochureInstrukcija za autorePozivno pismo

GLOBALNA KONFERENCIJA:

KAKO SE SUOČITI SA NEIZVESNOSTIMA U SVE SLOŽENIJEM OKRUŽENJU?

29-30.09.2022., Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik), Hrvatska
Konferencijska brošuraInstrukcija za autorePozivno pismo
Priroda, po sebi, može biti najveći bioterorista, „pomerati tlo“, izazvati razorne cunamije i uragane. Još kada se udruži sa čovekom, onda je to „ples smrti“. Specifična priroda događaja koji su pogodili svet poslednjih decenija nametnula je razne izazove naučnicima, akademskoj ajvnosti, kreatorima politika, poslovnim liderima i donosiocima odluka. Ovi su izazovi civilizacijski, kulturološki, geopolitički, zdravstveni, ekonomski, pravni, bezbednosni itd.

U današnjem haotičnom okruženju, konvencionalno razmišljanje ne predstavlja ispravan način za suočavanje sa novim rizicima i krizama. Ono što preovlađuje u akademskom diskursu i u praktičnoj sferi jesu marginalne neizvesnosti, umesto da to bude promena paradigme. Odgovor nauke trebalo bi da se kreće u rasponu od fokusa na pitanja i kreativnost, umesto na „gotove“ odgovore; izgradnje rezilijentnosti na „skriveni“ problem, umesto usredsređenosti na predviđanja neizvesne budućnosti; pristupa koncentrisanog na označavanje specifičnih „rešenja“, umesto apsurdne ambicije da se razviju globalni, konačni odgovori.U mnogim slučajevima se od kreatora politika i lidera očekuje da budu „svemoćni“. Osim navedenog, postoji problem i u pogledu iluzije da je rizik upravljiv na osnovu analitike podataka, čak i u uslovima hiperkompleksnosti. Suština nekonzistentnosti u upravljanju neizvesnostima je i što su neki pristupi više orijentisani na rizike i njhovu kontrolu, dokle u drugim slučajevima dominira pristup upravljanja krizama. Ova nekonzistentnost u pristupu mogla bi predstavljati značajan izazov kreatorima politika i donosiocima odluka pri upravljanju kompleksnim sistemima u uslovima kriza i neizvesnosti. Na koji način unaprediti sposobnost čitavog društva da predvidi, spreči, pripremi se, odgovori i oporavi se od kriza, te koja je poruka sledećoj generaciji naučnika, stručnjaka i lidera?
VIZIJA

VIZIJA

Onaj ko postavlja pitanja, dobiće i odgovor. Novu generaciju naučnika, kreatora strategija, donosilaca odluka i lidera predstavljaju oni koji postavljaju trendove, a ne oni koji ih slede.

Kao rezultat zahteva za promenom paradigme, pristup jačanju rezilijentnosti celog društva obezbeđuje integrisani okvir za izgradnju rezilijentnosti kao proizvod delovanja više faktora, uključujući „efikasnu i pouzdanu upravu, sposobnosti vlade, društvenu koheziju i individualnu i poslovnu reziliejntnost“. Lokalna, akademska, poslovna zajednica i organizacije civilnog društva pozvani su da razgovaraju o načinima za obnovu svojih napora ka jačanju socijetalne rezilijentnosti, a kako bi se osiguralo da se svest o riziku transformiše u svojevrsnu kulturu rizika. Iskorišćavanjem potencijala proisteklog iz partnerstava u globalnom, regionalnim i nacionalnim okvirima, kao i razmene dobrih praksi, omogućava se izgradnja rezilijentnosti celog društva. Ova izgradnja ne bi trebalo da bude upravljana isključivo „od vrha prema dole“ (top-down), jer društva nisu pod kontrolom nacionalnih ili lokalnih vlada, niti samo „odozdo prema gore“ (bottom-up), a budući da bi tada one zajednice koje nemaju adekvatne kapacitete i sposobnosti bile prepuštene same sebi, ne uspevajući da se mobilišu oko novih izazova. To, istovremeno, znači da je potrebna komlementarna primena oba pristupa u pravcu jačanja spremnosti pojedinca, organizacije i društva na aktuelne i buduće izazove.

Konačno, da bismo iznašli prave odgovore, moramo postaviti prava pitanja. To, istovremeno, znači da moramo biti odlični spram onoga što znamo i fleksibilni spram onoga što ne znamo.
CILJEVI
TEME KONFERENCIJE
ORGANIZATORI KONFERENCIJE
KONFERENCIJSKI PARTNERI
AGENDA - I Dan (29. Septembar)
AGENDA - II Dan (30. Septembar)
KURS: KRIZNI MENADŽMENT U 21.VEKU
PRATEĆI PROGRAM (27-28.09.2022)

MESTO DOGAĐAJA

Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik)
Frankopanska ul., 20210, Cavtat, Hrvatska  

KOTIZACIJA ZA FIZIČKO UČEŠĆE

Rana kotizacija do 1. maja – 250e
Posle 1. maja 300e

KOTIZACIJA ZA ONLINE UČEŠĆE

Rana kotizacija do 1. maja – 120e
Posle 1. maja 150e

UPLATA KOTIZACIJE

Uplatu kotizacije za učesnike iz Hrvatske izvršiti na račun Hrvatskog udruženja za međunarodne studije (HUMS)
Kontakt: Prof. Jadranka Polović, e-mail: jadrankapolovic13@gmail.com
mob: (+385) 998072552
HRVATSKA UDRUGA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE
SAVSKA CESTA 159, ZAGREB
HR 2123600001101590677

Uplatu kotizacije za ostale učesnike (van Hrvatske) izvršiti na račun Centra za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK)
Kontakt: CARUK, e-mail: caruk06@gmail.com
Mob: (+381) 691230265
CENTAR ZA ANALIZU RIZIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA
Omladinskih brigada 7a, Novi Beograd
Tekući račun: 265165031000011364
Za uplate iz inostranstva kontaktirati organizatora
Napomena: Prijavni formular poslati na adresu natasamiletic2@gmail.com

 POZIV I INSTRUKCIJE AUTORIMA

Pozivaju se svi zainteresovani autori da dostave apstrakte, usklađene sa definisanim konferencijskim temama, te koji nisu ranije objavljivani. Apstrakt bi trebalo da bude ograničen obimom na najviše 400 reči, napisan na engleskom jeziku i priložen u formatu Word dokumenta (.doc). Apstrakte je potrebno dostaviti na sledeću e-mail adresu: natasamiletic2@gmail.com

Rok za dostavljanje apstrakata je 01. april 2022. godine!

Rok za dostavljanje radova je 01. septembar 2022. godine!

Autori apstrakata sa pozitivnim ishodom recenzije biće pozvani da dostave svoje radove u celini. Po pozitivnom svršetku dvostruke anonimne rezencije, radovi će biti objavljeni u zborniku radova „Kako se suočiti sa neizvesnostima u sve složenijem okruženju?“. Objavljivanje rada ne iziskuje finansijsku naknadu.

Adresa

Omladinskih brigada 7a/1
11070 Novi Beograd, Beograd
Srbija
 

Telefon

+381 (0)69 123 02 65

 E-mail

© Copyright 2021 . All Rights Reserved Global conference "How to deal with uncertainties in increasingly complex environment?"

Search